AVÍS LEGAL I PROTECCIÓ DE DADES

 

Totes i cadascuna de les pàgines web localitzables sota els dominis weboryx.com i els seus respectius subdominis i subdirectoris, així com el seu contingut, són propietat d’EQUIP BARCELONA 92 S.L., amb domicili social Carrer Bigai 11, 08007 de Barcelona, amb NIF número B58661083 inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, Volum 29055, Foli 0137, Fulla 91427, Inscripció 8. Correu electrònic: oryx@weboryx.com, telèfon de contacte: 934185511, horari d'atenció: de 10.00 a 14.00 i de 17.00 a 19.00.

 

L'accés al lloc web i la utilització dels seus continguts i serveis s'ha d'efectuar d'acord amb la legislació vigent en matèria de marques, noms comercials, patents, propietat intel·lectual i industrial i serveis de la informació, així com qualsevol legislació concordant aplicable. Així mateix, l'informem sobre la base de l'Art. 14.1 del Reglament (UE) 524/2013 sobre resolució de litigis en línia en matèria de consum que la Comissió Europea facilita una plataforma de resolució de litigis en línia, la qual es troba disponible en el següent enllaç: https://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

Protecció de dades de caràcter personal

 

RESPONSABLE

 

En compliment del que es disposa el Reglament Europeu de Protecció de Dades (Reglamento General de Proteccion de Datos (UE) 2016/679 en endavant “RGPD”), de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de Desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (en endavant "LOPD") i de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales, EQUIP BARCELONA 92, S.L., amb NIF B58661083, amb domicili al carrer Balmes, 71 08007 – Barcelona, telèfon 934185511 i correu electrònic oryx@weboryx.com (en endavant WEBORYX) informa a l'usuari que totes les dades de caràcter personal que ens proporcioni a través de la web seran incorporades a fitxers, creats i mantinguts sota la responsabilitat de WEBORYX denominats “Fitxer de Clients i Fitxer de Proveïdors”.

 

Per a més informació relativa al marc legal de la Protecció de dades de caràcter personal visiteu: https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2018-16673

 

FINALITAT

 

Les dades de caràcter personal proporcionades seran utilitzades per a gestionar les comandes realitzades per vostè, les corresponents tasques administratives i legals que se’n derivin així com per a remetre-li informació sobre novetats i promocions exclusivament de productes i serveis que poden ser del seu interès.

 

La resposta als formularis per rebre informació dels productes o béns per WEBORYX, així com de qualsevol altre qüestionari que pugui facilitar-se en un futur, és totalment potestativa. No obstant això, la negativa de l'usuari a facilitar determinades dades, podrà suposar la impossibilitat de dur a terme el servei de comerç electrònic ofert o la qüestió sol·licitada a WEBORYX.

 

Les dades de caràcter personal proporcionades en cap cas s’utilitzaran per a finalitats ulteriors que no siguin aquelles per les que han estat proporcionades.

 

WEBORYX conservarà les dades proporcionades durant el termini legal que les obligacions fiscals determinen per a ambdues parts un cop conclosa l’acció comercial o de prestació de serveis, fins al final del període de garantia del producte subministrat i, en general, mentre la funció comercial de WEBORYX segueixi essent de l’interès de qui ens ha proporcionat les dades.

 

Conforme a l'Art. 6, apartat 1, paràgraf 1, lletra a del RGPD, d'haver obtingut prèviament el seu consentiment exprés a la inscripció al nostre butlletí, utilitzarem les dades necessàries per a l'enviament de comunicacions comercials d'acord amb aquest consentiment. Vostè pot donar-se de baixa del butlletí en qualsevol moment enviant un missatge a la nostra adreça de contacte aquí descrita o fent clic en el link previst per a això en l'e-mail amb aquesta comunicació comercial. Després de donar-se de baixa bloquegem la seva adreça de correu electrònic per a aquest ús, sempre que vostè no hagi donat el seu consentiment exprés que les dades continuïn sent usades, o ens reservem el dret de continuar usant les seves dades en casos permesos per la llei i sobre els que els informem en aquest document.

 

 

LEGITIMITAT

 

La base legal per al tractament de les dades proporcionades és la gestió de les comandes realitzades a WEBORYX a través de la web o per qualsevol altre mitjà, per a correspondre la sol·licitud d’informació puntual o periòdica rebuda a través de la web o per qualsevol altre mitjà; i per al compliment amb les obligacions legals en vigor i les que s’aprovin en el futur tals com la Llei de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic.

 

L'ús dels formularis i sol·licitud dels productes del present lloc web està limitat a usuaris majors d'edat o que comptin amb autorització o capacitat legal, en el cas de contractació. En utilitzar qualsevol d'ells, vostè garanteix que compleix amb aquest requisit i accepta les conseqüències que es derivin en cas de no ser així.

 

En lliurar voluntàriament les seves dades o les de tercers, vostè admet tenir el consentiment de dits tercers per a la cessió de les seves dades, i CONSENT EXPRESSAMENT el seu tractament automatitzat o no per part de WEBORYX, dels seus departaments, ens col·laboradors, així com la seva cessió a altres entitats la connexió de les quals amb les seves dades sigui necessària o legalment obligatòria. Aquest consentiment serà revocable mitjançant l'exercici dels drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició pels qual WEBORYX li garanteix el seu exercici (tal com estableix la LOPD).

 

Si no desitja rebre informació sobre novetats i promocions exclusivament de productes i serveis que poden ser del seu interès per via electrònica de WEBORYX faci'ns arribar un correu electrònic a bajas@weboryx.com indicant a l’assumpte: Baixa.

 

DESTINATARIS

 

WEBORYX garanteix la confidencialitat i seguretat de les seves dades de caràcter personal quan aquestes són objecte de tractament en la mesura que té implantades les polítiques de tractament i mesures de seguretat (tècniques i organitzatives) a les quals es refereix l'article 9 de la LOPD. Les polítiques de tractament i mesures de seguretat implantades en WEBORYX eviten l'alteració, pèrdua, tractament o ús no autoritzat de les seves dades de caràcter personal.

 

WEBORYX no preveu cedir les dades de caràcter personal proporcionades a tercers, llevat que estiguem obligats per llei o que la cessió sigui necessària per gestionar les comandes realitzades per vostè i les corresponents tasques administratives i legals que se’n derivin.

 

DRETS

 

Li informem que pot exercitar els seus drets

- d’accés o rectificació: per consultar i/o sol·licitar la modificació de les vostres dades personals.

- supressió: per sol·licitar l’eliminació de les vostres dades personals

- oposició limitació: per sol·licitar que no es tractin o que s’estableixi una limitació en el tractament.

- portabilitat: per sol·licitar la transmissió de les vostres dades personals a un tercer que ens hagi autoritzat

 

De la següent manera: enviant una carta o un correu electrònic, adjuntant una la fotocòpia del seu DNI, a la següent adreça postal del carrer Balmes, 71 – 08007 Barcelona o a oryx@weboryx.com . Si la relació va ser establerta per correu electrònic, faciliti'ns el correu electrònic amb el qual ens va contactar o es va inscriure per poder resoldre la seva sol·licitud.

 

Sens perjudici del dret de reclamar a l’autoritat de control en matèria de protecció de dades competent quan no s’hagi obtingut la satisfacció en l’exercici dels drets.

 

PROCEDÈNCIA

 

Les dades personals tractades per WEBORYX procedeixen de la cessió directa dels interessats a través de la web o per qualsevol altre mitjà per a la gestió de les comandes realitzades a WEBORYX o per a sol·licitar informació puntual o periòdica.

Les categories de dades que es tracten són les següents:

 

Dades identificatives de navegació.

Codis de client.

Adreces postals i/o electròniques

Informació comercial.

 

No s’inclouen al fitxer denominat “Fitxer de clients” cap dada bancària ni relativa a mitjans de pagament.

 

Llei de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic (SSICE).

 

WEBORYX, amb l'objecte de garantir el compliment de la LSSICE (Llei de la societat de la informació i comerç electrònic) habilitarà en totes les comunicacions per e-mail, amb vostè, un clausurat legal a nivell informatiu on habilitarà eines (correu electrònic o automatisme donar-se de baixa) per garantir l'exercici d'oposició a la recepció de comunicacions electròniques d'àmbit informatiu o comercial de forma automàtica a fi de posar a la seva disposició mecanismes, el més senzills i sense cost, per a l'exercici de tal dret d'Oposició.

 

L'usuari, de forma general, podrà exercitar l'oposició a aquesta finalitat a través del següent correu de contacte: oryx@weboryx.com indicant a l'assumpte: Baixa.

 

Ús de “cookies” i Anàlisi de Navegació del Lloc web.

 

Les “cookies” constitueixen procediments automàtics de recollida d'informació relativa a les preferències determinades per un usuari d'internet durant la seva visita a un determinat lloc web amb la finalitat de reconèixer-lo com a usuari recurrent, personalitzar-ne l'ús i facilitar una navegació més ràpida.

 

Aquesta pàgina web utilitza Google Analytics, un servei analític de web prestat per Google. Google Analytics utilitza "cookies". La informació que genera la “cookie” sobre el seu ús del Lloc web (incloent la seva adreça IP) serà directament transmesa i arxivada per Google en els servidors d'Estats Units. Google usarà aquesta informació per compte nostra amb el propòsit de seguir la pista del seu ús del Lloc web, recopilant informes de l'activitat del Lloc web i prestant altres serveis relacionats amb l'activitat del Lloc web i l'ús d'Internet.

 

Per a més informació de les pràctiques de privadesa de Google i com s'apliquen a Google Analytics visiteu: https://support.google.com/analytics/answer/6004245

 

Vostè pot rebutjar el tractament de les dades o la informació rebutjant l'ús de “cookies” mitjançant la selecció de la configuració apropiada del seu navegador, no obstant això, Vostè ha de saber que si ho fa pot ser que no pugui usar la plena funcionalitat d'aquest Lloc web. En utilitzar aquest Lloc web Vostè consent el tractament de la informació sobre Vostè per Google en la forma i per a les finalitats a dalt indicades.

 

Responsabilitat

 

WEBORYX informa a l'usuari que assumeix la responsabilitat de l'ús del lloc web. Aquesta responsabilitat s'estén al registre que anés necessari per accedir a determinats serveis o continguts. En aquest registre l'usuari serà responsable d'aportar informació veraç i lícita. Com a conseqüència d'aquest registre, a l'usuari se li pot proporcionar una contrasenya sobre la qual serà responsable, comprometent-se a fer un ús diligent i confidencial de la mateixa.

 

Gestió de Dades de Menors

 

En relació amb les dades personals de menors de 18 anys, WEBORYX mai utilitzarà aquestes dades per a finalitats inadequades per a l'edat del menor, sinó que ho farà d'acord amb l'edat, coneixement i la maduresa d'aquest públic objectiu i mai recaptarà dades relatives o relacionades amb la situació econòmica o la intimitat dels membres de la seva família. WEBORYX facilitarà als pares o tutors la possibilitat que puguin exercir els drets d'accés, cancel·lació, rectificació i oposició de les dades dels seus fills o tutelats i animarà als menors al fet que consultin amb ells abans de proporcionar dades. En cas de tractar-se de menors de 14 anys, aquests hauran d'abstenir-se de la comunicació electrònica de les seves dades per al seu posterior tractament (atorgar les dades del seu pares o representis legals) donat la impossibilitat a nivell tècnica de poder comptar amb autorització escrita dels seus pares, tutors o representants legals de forma fefaent.